Micro

Εγκρίθηκε η τροπολογία για το διορισμό Επιτρόπου στην ΑΕΠΙ

Η υπουργός Παιδείας Λυδία Κονιόρδου έκανε αποδεκτή την υπουργική τροπολογία, υποστηρίζοντας ότι είναι προσωρινή μέχρι να ενισχυθεί το εποπτικό συμβούλιο και να καθορίσει την πορεία της εταιρείας. Όπως επισήμανε, η τροπολογία «έρχεται να καλύψει προσωρινά την αγωνία των δημιουργών, από την άρνηση των χρηστών να καταβάλλουν το τίμημα για τα πνευματικά δικαιώματα».
Η τροπολογία προβλέπει το το διορισμό προσωρινού Επιτρόπου στην ΑΕΠΙ, και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το σκάνδαλο που είδε το φως της δημοσιότητας και σε μια προσπάθεια του οργανισμού.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη τροπολογία, ορίζεται η δυνατότητα διορισμού Επιτρόπου από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, «εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό́ τους, λόγω ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να διορίσει προσωρινό επίτροπο».
Προβλέπεται ακόμη ότι ο προσωρινός επίτροπος θα έχει ως αρμοδιότητα την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν, καθώς και της άσκησης στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικου βοηθήματος ή μέσου για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων
Υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Ένωση Κεντρώων, κατά ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΧΑ, παρών ψήφισε το Ποτάμι.

Η τροπολογία είχε κατατεθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για τα ψηφιακά δίκτυα, το οποίο ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής.

Τη σχετική πρωτοβουλία είχε προαναγγείλει ο Αλ. Τσίπρας τονίζοντας ότι το ζήτημα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και έχει πολλές διαστάσεις, πολιτιστικές, οικονομικές, εργασιακές, κοινωνικές.

Την τροπολογία υπέγραψαν οι:

Χριστόφορος Παπαδόπουλος, Θέμης Μουμουλίδης, Νίκος Ξυδάκης, Πάνος Σκουρολιάκος.

Αναλυτικά η τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»:

ΘΕΜΑ:  «Επιβολή διοικητικού μέτρου σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης»

Α.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται  στο άρθρο 54 του ν.2121/1993 παράγραφος 10 και εισάγεται νομοθετικά η δυνατότητα λήψης ενός έκτακτου και προσωρινού διοικητικού μέτρου στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Ειδικότερα, η προτεινόμενη διάταξη ορίζει ότι ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού,  ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας δύναται, εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό́ τους,  λόγω ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να διορίσει προσωρινό επίτροπο.

Ο προσωρινός επίτροπος αναλαμβάνει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν. Συγχρόνως, ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, ο προσωρινός επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκηση στις ως άνω αρμοδιότητες.

Παράλληλα, ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας κάθε πράξη ή απόφαση της διοίκησης είναι απαραίτητο προκειμένου να μη ληφθεί καμία απόφαση χειροτέρευσης της οικονομικής θέσης του οργανισμού ή διακοπής της λειτουργίας του.

Η πρόβλεψη της δυνατότητας διορισμού προσωρινού επιτρόπου καθίσταται απαραίτητη  προκειμένου να αποτραπεί η παύση της λειτουργίας ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που λειτουργεί στο χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τα συμφέροντα των δεκάδων χιλιάδων δικαιούχων που έχουν αναθέσει στον συγκεκριμένο οργανισμό την διαχείριση των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Με τη λήψη του μέτρου αυτού επιδιώκεται η προστασία του συλλογικού συμφέροντος των δικαιούχων μέσα από την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του οργανισμού και της σχετικής αγοράς καθώς και την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαιούχων, των οργανισμών και των χρηστών.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 54 του ν. 2121/1993 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται, μετά από γνώμη του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό́ τους, λόγω ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να λάβει ως προληπτικό διοικητικό μέτρο το διορισμό προσωρινού επιτρόπου με θητεία έξι (6) μηνών και δυνατότητα ανανέωσης για μία μόνο φορά με διάρκεια έως τρεις (3) μήνες.

Ο προσωρινός επίτροπος διασφαλίζει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν. Συγχρόνως, ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, ο προσωρινός επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκηση στις ως άνω αρμοδιότητες από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράλληλα, ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας κάθε πράξη ή απόφαση της διοίκησης είναι απαραίτητο προκειμένου να μη χειροτερεύσει η οικονομική θέση του οργανισμού ή διακοπεί η λειτουργία του.

Ο προσωρινός επίτροπος επιλέγεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταξύ προσώπων εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων ή οργανισμών ή οικονομικά ή νομικά θέματα.

Ο διορισμός προσωρινού επιτρόπου δεν επιτρέπεται να προβληθεί ως λόγος τροποποίησης ή καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας στην οποία είναι συμβαλλόμενος ο οργανισμός.

Τα όργανα διοίκησης και οι εργαζόμενοι του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υποχρεούνται να παρέχουν στον προσωρινό επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί και να διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων του.

Η ευθύνη του προσωρινού επιτρόπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του περιορίζεται σε δόλο και βαριά αμέλεια.

Για την υποβοήθηση του έργου του, ο προσωρινός επίτροπος δύναται να προσλαμβάνει εξωτερικούς νομικούς ή οικονομικούς συμβούλους, καθώς και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοιβής τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η αμοιβή του προσωρινού επιτρόπου καθορίζεται, ύστερα από εισήγηση του ΟΠΙ, με την απόφαση διορισμού του και βαρύνει, μαζί με τα έξοδα διαχείρισης και τις αμοιβές των συνεργατών του, τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο έχει διοριστεί.

Ο επίτροπος υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοπτική έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε μήνα, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνολική έκθεση με τη λήξη της θητείας του.

Η θητεία του προσωρινού επιτρόπου λήγει με την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο διορίστηκε. Άλλως, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να  ανακαλέσει το διορισμό του προσωρινού επιτρόπου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή στην ανάγκη εξυγίανσης του οργανισμού.»

Αθήνα 23 Μαρτίου 2017

Οι προτείνοντες βουλευτές

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής (Θέμης)

Ξυδάκης Νικόλαος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Πηγή: Left.gr