Μαρία Θελερίτη

09
03

Τα σύγ­χρο­να ο­ρά­μα­τα του φε­μι­νι­σμού

Κά­θε μέ­ρα, α­γω­νι­ζό­μα­στε, α­πό κοι­νού με το φε­μι­νι­στι­κό και γυ­ναι­κείο κί­νη­μα για να υ­περ­βού­με τις κοι­νω­νι­κές και πο­λι­τι­κές συν­θή­κες και τις ι­δε­ο­λο­γίες που ε­γκα­θι­δρύουν και νο­μι­μο­ποιούν τους κοι­νω­νι­κούς πε­ριο­ρι­σμούς και α­πο­κλει­σμούς των γυ­ναι­κών.