Αναδημοσιεύσεις

17
09

Το αδιέξοδο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Η υ­πό­θε­ση με τα δά­νεια των κομ­μά­των έ­χει πολ­λές πτυ­χές που πρέ­πει να ε­κτι­μη­θούν, ό­μως μια εί­ναι η σπου­δαιό­τε­ρη και πα­ρα­δό­ξως δεν προ­βάλ­λε­ται. Σε μια ε­πο­χή που η α­ξιο­πι­στία των κομ­μά­των δο­κι­μά­ζε­ται, η προ­σπά­θεια της δι­κα­στι­κής ε­ξου­σίας να διε­ρευ­νή­σει τυ­χόν ευ­θύ­νες τους και να τις α­πο­δώ­σει, να δια­σφα­λί­σει τα δι­καιώ­μα­τα του δη­μο­σίου εί­ναι πο­λύ σω­στή ε­νέρ­γεια και συ­να­ντά την α­παί­τη­ση των πο­λι­τώ­ν. Εί­ναι, ε­πο­μέ­νως, α­δια­νό­η­το και προ­κλη­τι­κό να α­ντε­πι­τε­θούν τα κόμ­μα­τα που τα α­φο­ρούν —πλην ΚΚΕ, διό­τι κα­κώς συ­γκα­τα­λέ­γε­ται στις προ­βλη­μα­τι­κές δα­νειο­δο­τή­σεις εί­ναι α­πο­λύ­τως κα­λυμ­μέ­να τα δά­νειά του— και να κα­τη­γο­ρούν την κυ­βέρ­νη­ση και τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για σκευω­ρία. Το ΚΙ­ΝΑ­Λ, ως συ­νή­θως, ξε­πέ­ρα­σε και τον —πρό­σφα­το— ε­αυ­τό του και μί­λη­σε για «γκε­μπε­λι­κή τα­κτι­κή» και «σπί­λω­ση των πο­λι­τι­κών του α­ντι­πά­λων, ερ­γα­λειο­ποιώ­ντας το θέ­μα των δα­νείων των κομ­μά­των! Το ζή­τη­μα, ό­μως, δεν εί­ναι κυ­ρίως η ε­πι­στρο­φή των χρη­μά­των ό­σο ο τρό­πος που τα κόμ­μα­τα τό­τε πή­ραν τα δά­νεια. Η Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή της Βου­λής αυ­τό έ­φε­ρε στην ε­πι­φά­νεια και πά­νω σ΄ αυ­τό στη­ρί­ζε­ται η α­να­ψη­λά­φη­ση της υ­πό­θε­σης α­πό τους αρ­μό­διους δι­κα­στές. Και ο τρό­πος α­πο­κα­λύ­πτει ό­τι υ­πήρ­ξε συ­μπαι­γνία α­πό τα κόμ­μα­τα ε­ξου­σίας και τις διοι­κή­σεις —που διό­ρι­ζαν, βέ­βαια, τα κόμ­μα­τα— των τρα­πε­ζών, και δί­νο­νταν τα δά­νεια χω­ρίς κα­μία ε­ξα­σφά­λι­ση. Όπως ε­ξάλ­λου και σε ε­πι­χει­ρή­σεις του Τύ­που αλ­λά και σε κοι­νές ε­πι­χει­ρή­σεις. Το ση­με­ρι­νά με­γά­λα κόκ­κι­να δά­νεια δεν ο­φεί­λο­νται ό­λα στην α­να­τρο­πή των σχε­δια­σμών τους, αλ­λά και στα α­νορ­θο­λο­γι­κά και α­κά­λυ­πτα δά­νεια ή δά­νεια που έ­γι­ναν προ­σω­πι­κές πε­ριου­σίες. Υπάρ­χει, ό­μως, και μια άλ­λη πλευ­ρά που ε­πί­σης έ­πα­σχε και εί­ναι α­κραίας η­θι­κής τά­ξης. Τα κόμ­μα­τα έ­φε­ραν το 2013 στη Βου­λή ει­δι­κή διά­τα­ξη που έ­δι­νε α­συ­λία σε ό­σα τρα­πε­ζι­κά στε­λέ­χη έ­χουν ε­γκρί­νει δά­νεια κομ­μά­των της ΝΔ και του ΠΑ­ΣΟΚ. Ακό­μη και αν η διά­τα­ξη αυ­τή δεν προ­στα­τεύει τε­λι­κά τους υ­πεύ­θυ­νους α­πό ό­λα τα α­δι­κή­μα­τα (π.χ. ξέ­πλυ­μα) η συ­ναι­νε­τι­κή προ­σπά­θεια του δι­κομ­μα­τι­σμού να προ­στα­τεύ­σει τον ε­αυ­τό του, τα στε­λέ­χη του και τους δια­πλε­κό­με­νους τρα­πε­ζι­κούς εί­ναι προ­φα­νής και α­πα­ρά­δε­κτη. Τε­λευ­ταίο, πρέ­πει να α­να­φερ­θεί και κά­τι α­κό­μη. Πέ­ρα α­πό τις α­νοι­χτές, δι­κα­στι­κά υ­πο­θέ­σεις και μαρ­τυ­ρίες για χρη­μα­τι­σμό των δύο —τό­τε— κομ­μά­των ε­ξου­σίας α­πό ε­πί­ση­μες, μπρο­στά στο δι­κα­στή­ριο, κα­τα­θέ­σεις μαρ­τύ­ρων, στε­λε­χών με­γά­λων ε­πι­χει­ρή­σεων, υ­πάρ­χουν και δι­κα­στι­κές α­πο­φά­σεις που α­να­φέ­ρο­νται συ­γκε­κρι­μέ­να, ό­πως και αρ­μό­δια στε­λέ­χη των κομ­μά­των που το πα­ρα­δέ­χτη­καν (του ΠΑ­ΣΟΚ) ευ­θαρ­σώς. Ελάμ­βα­ναν για τα κόμ­μα­τά τους χρή­μα­τα α­πό ε­πι­χει­ρή­σεις! Πώς το ξε­χνούν αυ­τό; Οι πο­λί­τες δύ­σκο­λα, ελ­πί­ζου­με, θα το ξε­χά­σουν.
17
09

Μια πολιτική μάχη με ιδεολογικά όπλα

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός είπε για το έργο της κυβέρνησης: «Δεν φέραμε, δα, και το σοσιαλισμό!» Σωστή και χρειαζούμενη επισήμανση, αν και έγινε σε περιπαικτικό τόνο. Για δύο λόγους: γιατί καλό είναι ο πρωθυπουργός αυτής της κυβέρνησης να διευκρινίζει σε κάθε ευκαιρία ότι μια κυβέρνηση δεν είναι αριστερή μόνο όταν στοχεύει στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού, αλλά και γιατί εξίσου χρήσιμο είναι να δηλώνεται η ιδεολογική δέσμευση, η τελική στόχευση της κύριας συνιστώσας της. Το ότι «δεν φέρνει το σοσιαλισμό», ωστόσο, δεν σημαίνει πως τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Τα καθήκοντα και οι στόχοι κάθε εποχής, κάθε περιόδου, κάθε στιγμής έχουν τη βαρύτητά τους. Όσο κι αν φαίνονται μικρά ή ασήμαντα από την άποψη της ιστορικής ιδεολογικής δέσμευσης, συνθέτουν ωστόσο τις κύριες αντιθέσεις, τις κύριες συγκρούσεις, στις οποίες μεταφράζεται κάθε φορά η μεγάλη, η βασική αντίθεση ανάμεσα στην προοπτική της κοινωνικής και πολιτικής αριστεράς και της κοινωνικής και πολιτικής συντήρησης ή και αντίδρασης.
17
09

Αντί να μιλάμε για επανάσταση, πρέπει να την κάνουμε – Συνέντευξη με τον Σαλβαδόρ Αλιέντε

Οποιοσδήποτε, όμως, έχει διαβάσει έστω και αποσπασματικά μαρξιστικές θεωρίες, γνωρίζει πολύ καλά ότι κάθε χώρα διαμορφώνει τη δική της «πραγματικότητα». Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την πραγματικότητα, οφείλουμε να διαμορφώσουμε τις τακτικές και να σχεδιάσουμε άρτια το στρατηγικό μας στόχο. Για να γίνω πιο σαφής: τι σημαίνει επανάσταση από κοινωνιολογική άποψη; Μια μειονοτική κοινωνική τάξη εγκαταλείπει την άσκηση εξουσίας και ελέγχου, η οποία περνά στα χέρια μιας πλειοψηφικής κοινωνικής τάξης, που βίωνε πολιτική καταπίεση και οικονομική αφαίμαξη. Νιώθω την υποχρέωση να σας ενημερώσω ότι αυτό συνέβη και στη Χιλή: τα παραδοσιακά στρώματα της χιλιανής πλουτοκρατίας ηττήθηκαν από τους Χριστιανοδημοκράτες το 1964. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης μιας κυβέρνησης Χριστιανοδημοκρατών με μια δεξιά κυβέρνηση, ωστόσο έχουμε δεσμευτεί στη χώρα ότι θα φέρουμε τη δική μας επανάσταση μέσα από τη νόμιμη οδό. Ποτέ δεν είπαμε ότι θα ανατρέψουμε το καπιταλιστικό καθεστώς, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για το Σοσιαλισμό –έχουμε συνείδηση ότι ο Σοσιαλισμός δεν μπορεί να επιβληθεί με διατάγματα.
17
09

Ένας από μας

Και η μεγάλη μέρα ήρθε. Και μαζί της ήρθαν οι πρώτες δηλώσεις για χαλάρωση, δηλαδή για μια πρώτη ανάσα των πονεμένων συμπατριωτών μας. Και νά, εμφανίζεται ο φίλος δυο μέρες μετά στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ με ένα χαμόγελο ίσαμε τα αυτιά. Αλλά δεν τού 'πε κανένας ένα μπράβο για ό,τι έκανε μέχρι τότε. Εκείνος ούτε που το πήρε είδηση. Άλλωστε ό,τι έκανε δεν το έκανε για το μπράβο. Για τους φτωχούς και τους αδύναμους το έκανε. Όμως, πίσω από το τεράστιο χαμόγελο του εγώ διέκρινα μια αδιόρατη θλίψη. Και γι' αυτό του είπα: “Καλά τα κατάφεραν οι υπουργοί μας, ρε σύντροφε, αλλά κι εμείς εδώ στη βάση αντέξαμε και στηρίξαμε το κόμμα. Έτσι δεν είναι;”. “Έτσι ακριβώς, σύντροφε. Έτσι και με το παραπάνω!” είπε και νόμισα πως εκείνη η αδιόρατη θλίψη που κρυβόταν πίσω απ’ το πλατύ του χαμόγελο, για μια στιγμή μονάχα, αχνόσβησε.
16
09

Βίκτορ Χάρα: Η αντιφασιστική φωνή της Χιλής

Πολλά από τα εγκλήματα της δικτατορίας του Πινοσέτ στη Χιλή παραμένουν θαμμένα. Άγνωστοι παραμένουν ακόμα και πολλοί βασανιστές, που οδήγησαν στο θάνατο χιλιάδες ανθρώπους. Ένα από τα θύματα της δικτατορίας ήταν ο τραγουδιστής, σύμβολο του αγώνα ενάντια στο φασισμό, Βίκτορ Χάρα. Ο εκ των ιδρυτών του κινήματος «Nueva canción» δολοφονήθηκε από τους βασανιστές του Πινοσέτ στις 16 Σεπτεμβρίου του 1973.
16
09

Επισημάνσεις

Άκρως διχαστική ήταν η ομιλία του Τσίπρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν ήταν τίμιος και είχε συναίσθηση ότι εκπροσωπεί τη χώρα του, έπρεπε να ζητήσει να περικοπούν οι συντάξεις. Και να ζητήσει συγγνώμη για τον νεποτισμό του κόμματός του, προσωπικά από τον Μητσοτάκη, τον Βαρβιτσιώτη και τον Κεφαλογιάννη. Και τους μπαμπάδες τους. Δεν καταλαβαίνουμε τι ζόρι τραβάνε οι συριζομαδούροι με το ασφαλιστικό του Πινοσέτ. Άμα δεν άρεσε στους Χιλιανούς, γιατί τον ψηφίζανε; Και, στο κάτω - κάτω, αν δεν θέλανε να πεινάνε, ας δουλεύανε σε καλύτερες δουλειές, με ψηλότερες αμοιβές κι ας μη μένανε άνεργοι για μεγάλα διαστήματα. Καθαρά θέμα επιλογής είναι. Γκρινιάζουν η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι οι οικονομικοί εισαγγελείς “ξεθάβουν τα δάνεια των κομμάτων”. Τι να πούμε κι εμείς; Μήπως δεν τα είχανε θάψει καλά; Σε κάθε περίπτωση, να φάνε μισό δισ. ευρώ δύο κόμματα δεν είναι και σπουδαία υπόθεση. Αν δεν τα στηρίξουμε, πώς θα απαλλάξουν τη χώρα από τους κρατικοδίαιτους; Υπάρχει ένας εκνευρισμός με τον Καραμανλή στη Ν.Δ. ή η ιδέα μας είναι;
16
09

Χρήστος Μαντάς: Δίπλα στους πολίτες για την ανόρθωση της χώρας και την ευημερία των πολλών

Θέσαμε ως κεντρικό στόχο να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Παρά τα λάθη, τις δυσκολίες και τα προβλήματα, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα καταφέραμε. Οι κοινωνικές πληγές όμως είναι μεγάλες και δεν κλείνουν εύκολα. Μέχρι τις εκλογές οφείλουμε να αποδείξουμε έμπρακτα ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή. Να το καταλάβει ο κόσμος, η κοινωνική πλειοψηφία στην καθημερινότητα. Να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα σημαντικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Να ενισχύσουμε την γεωπολιτική θέση της χώρας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών. Άλλωστε οι στόχοι μας υπερβαίνουν κατά πολύ τις εκλογές καθώς πιστεύω βαθειά ότι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα, είναι πολύ σημαντική και για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, που μάλλον προοιωνίζονται δύσκολες καθώς βλέπουμε την ακροδεξιά να απειλεί τις θεμελιακές αξίες της Ευρώπης.
16
09

H ερώτηση που πρέπει να εξακολουθήσουμε να κάνουμε

Το ανθρώπινο είδος περιλαμβάνει κάθε έναν από εμάς. Ανεξάρτητα από το πόσο φοβερό είναι το πολιτικό και πολιτισμικό κακό που παράγει η ιστορία, το τελευταίο, αναντικατάστατο κτήμα μας, που θα ήταν ξεκάθαρο για εμάς αν βρισκόμασταν ξαφνικά σε μια άγονη έρημο, είναι ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όλα εξαρτώνται από το πώς ορίζουμε τον εαυτό μας και πώς μεταχειριζόμαστε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε το περιβάλλον μας, που είναι γεμάτο από διαφορετικές εθνικότητες, κουλτούρες και πολιτισμούς.
16
09

Cinzia Arruzza: Να συνδυάσουμε την ταξική πάλη με το φεμινιστικό αγώνα

Ο λόγος για τον οποίο είμαστε απέναντι στο νεοφιλελεύθερο φεμινισμό, είναι ότι απορρίπτουμε το διαχωρισμό μεταξύ της φεμινιστικής και ταξικής πάλης, και ότι δεν χωρίζουμε την ισότητα και τη χειραφέτηση από την ανάγκη μετασχηματισμού της κοινωνίας και των κοινωνικών σχέσεων στο σύνολό τους. Δεν ασχολούμαστε απλώς με το ζήτημα της ισότιμης πολιτικής εκπροσώπησης ή της ισότιμης συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και δεν συμμεριζόμαστε την ιδέα ότι η επιχειρηματικότητα των γυναικών είναι ένας τρόπος για την ενδυνάμωσή τους. Μπορεί να είναι για τον επιχειρηματία ή για την γυναίκα που καταφέρνει να σπάσει τη «γυάλινη οροφή», αλλά τι γίνεται με τις γυναίκες που μένουν να καθαρίσουν τα θραύσματα; Επιπλέον, πιστεύουμε ότι η έμφυλη καταπίεση σήμερα έχει τις ρίζες της σε αυτό που ονομάζουμε υποταγή της κοινωνικής αναπαραγωγής στην παραγωγή για τα κέρδη, δηλαδή στην κοινωνική και υλική δυναμική που είναι διαρθρωτική και ενδημική στις καπιταλιστικές κοινωνίες. Οι δεκαετίες του νεοφιλελευθερισμού επιτέθηκαν σφοδρά στη σφαίρα της κοινωνικής αναπαραγωγής. Όχι μόνο επιδεινώθηκαν οι συνθήκες ζωής των γυναικών στο χώρο εργασίας και στο σπίτι, δημιούργησαν επίσης τις προϋποθέσεις για τη βία λόγω φύλου, και για μια πολιτισμική και πολιτική αντίδραση κατά της σεξουαλικής ελευθερίας και της ελευθερίας του φύλου.
15
09

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Έχουμε δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές παρεμβάσεις και φιλοαναπτυξιακά μέτρα χωρίς να μειωθούν οι συντάξεις

Από τη στιγμή που έχουμε πιάσει τους στόχους και έχουμε μάλιστα υπεραπόδοση την οποία και θα αποδώσουμε στην πραγματική οικονομία περνάμε από τη φάση της δημοσιονομικής εξυγίανσης στη φάση της δημοσιονομικής επέκτασης. Έχοντας όμως πει αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο στόχος είναι υψηλός και ότι όσο νωρίτερα ανοίξει μια συνολική κουβέντα, τόσο για τη λιτότητα όσο και για το χρέος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο το καλύτερο. Η διαφορά αυτής της φάσης με την προηγούμενη όμως είναι ότι τώρα δεν υπάρχει κάποια ελληνική ιδιομορφία. Ισχύουν για τη χώρα μας οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. (...) Τα τελευταία 3,5 χρόνια πετύχαμε μια πρωτοφανή μείωση της ανεργίας κατά 7 μονάδες και αυτό παρά το ότι ήμασταν σε πρόγραμμα. Τώρα που έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερο δημοσιονομικό χώρο και η οικονομία λειτουργεί σε ένα κλίμα μεγαλύτερης εμπιστοσύνης είναι πιστεύω δυνατή η ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας. Το σημαντικό είναι ότι αυτό θα γίνει και σε ένα περιβάλλον βελτίωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων, καθώς έχουμε ήδη επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις, έχουμε ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ενώ θα υπάρξει και αύξηση του βασικού μισθού.