Μιχάλης Υδραίος

09
10

ΚΥΠΡΟΣ: Επικίνδυνες πτήσεις… αμφισβητώντας την ανεξαρτησία

Το αί­τη­μα ό­λων δη­μο­κρα­τι­κών προο­δευ­τι­κών δυ­νά­μεων σχε­τι­κά με την ε­πί­λυ­ση του κυ­πρια­κού α­να­φέ­ρε­ται στη δη­μιουρ­γία προϋπο­θέ­σεων συ­γκρό­τη­σης ε­νός κα­νο­νι­κού, α­νε­ξάρ­τη­του, σύγ­χρο­νου ευ­ρω­παϊκού κρά­τους χω­ρίς ξέ­νες στρα­τιω­τι­κές δυ­νά­μεις, πα­ρεμ­βα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα και εγ­γυή­σεις. Ει­δι­κά για την α­ρι­στε­ρά έ­χει ι­διαί­τε­ρη πο­λι­τι­κή και α­ξια­κή ση­μα­σία να α­πο­δειχ­θεί ό­τι εί­ναι δυ­να­τόν να συ­νυ­πάρ­ξουν ε­ντός ε­νός ο­μό­σπον­δου κρά­τους Ελλη­νο­κύ­πριοι και Τουρ­κο­κύ­πριοι.
24
05

Μετά την αξιολόγηση τι;

Με την ψήφιση του τρίτου τμήματος των μέτρων, ύψους 1% επί του ΑΕΠ σήμερα από την ελληνική Βουλή, την αναμενόμενη ολοκλήρωση της αξιολόγησης από το Γιούρογκρουπ της 24/5, σε συνδυασμό με τη συζήτηση για το ελληνικό χρέος και την ενδεχόμενη ελάφρυνση του, κλείνει (ή μήπως ανοίγει;) μία σύνθετη φάση της πολιτικής ζωής της χώρας.