Ιταλία

04
01

Το κίνημα της «σαρδέλας» δεν μοιάζει με κανένα άλλο

Πε­νή­ντα χρό­νια α­πό τον Γαλ­λι­κό Μάη, μια ε­ξέ­λι­ξη γε­γο­νό­των δρο­μο­λο­γεί θε­τι­κές προο­πτι­κές, με πρω­τα­γω­νί­στρια τη νε­ο­λαία. Με νέες και ευ­ρη­μα­τι­κές πρω­το­βου­λίες, το κί­νη­μα νε­ο­λαίας της Μπο­λό­νια, που κα­νείς δεν το πε­ρί­με­νε, κα­νείς δεν το εί­χε προ­βλέ­ψει, δεί­χνει ό­τι ο ρό­λος της πλα­τείας εί­ναι η διεκ­δί­κη­ση για έ­να κα­λύ­τε­ρο μέλ­λον, ό­πως βρο­ντο­φω­νά­ζει και το μα­θη­τι­κό κί­νη­μα με ε­πι­κε­φα­λής τη Σουη­δέ­ζα Γκρέ­τα Τούν­μπερ­γκ. Εί­ναι φω­νές αμ­φι­σβή­τη­σης του ευ­ρω­παϊκού οι­κο­δο­μή­μα­τος. Η νέα γε­νιά φαί­νε­ται α­πό αυ­τές και α­πό άλ­λες πρω­το­βου­λίες σε πολ­λές χώ­ρες πως ε­νη­λι­κιώ­νε­ται πο­λι­τι­κά. Αμφι­σβη­τεί, ου­σια­στι­κά, τον τρό­πο με τον ο­ποίο α­σκεί­ται η πο­λι­τι­κή, τις προ­τά­σεις για την ε­πί­λυ­ση των σύγ­χρο­νων προ­βλη­μά­των. Η νε­ο­λαία εί­ναι δυ­να­τή, ζω­ντα­νή, με φρέ­σκες και συ­γκρο­τη­μέ­νες α­πό­ψεις. Θέ­λει και μπο­ρεί να συμ­βά­λει κα­θο­ρι­στι­κά στο πα­ρόν και το μέλ­λον της σύγ­χρο­νης κοι­νω­νίας. Ιδιαί­τε­ρα η Ε.Ε. πρέ­πει να κα­τα­νοή­σει ό­τι δεν υ­πάρ­χει χρό­νος για χά­σι­μο. Η ε­μπλο­κή της νε­ο­λαίας εί­ναι μο­νό­δρο­μος, πα­ρά­γο­ντας κα­θο­ρι­στι­κός για το μέλ­λον της Ευ­ρώ­πης, η ο­ποία δυ­στυ­χώς δεν εί­χε και δεν έ­χει κα­μία πο­λι­τι­κή για τους νέ­ους. Εκτός α­πό το «Erasmus», που εί­ναι έ­να ερ­γα­λείο με πο­λύ­πλευ­ρα θε­τι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα στην ε­πι­κοι­νω­νία, στις κοι­νές ε­μπει­ρίες και προο­πτι­κές –και για τον λό­γο αυ­τόν θα πρέ­πει το συ­ντο­μό­τε­ρο να διευ­ρυν­θεί σε πε­ρισ­σό­τε­ρες δρα­στη­ριό­τη­τες–, κα­τά τα άλ­λα υ­πάρ­χει έ­να τε­ρά­στιο κε­νό, α­δια­φο­ρία και α­πα­ξίω­ση για τα ό­νει­ρα των νέων. Η ελ­πί­δα της Ευ­ρώ­πης εί­ναι οι νέ­οι της. Ιδιαί­τε­ρα η Αρι­στε­ρά έ­χει την υ­πο­χρέω­ση, τα πε­ρι­θώ­ρια αλ­λά και το ι­δε­ο­λο­γι­κό υ­πό­βα­θρο να α­σχο­λη­θεί και να α­να­λύ­σει σε βά­θος την «ει­σβο­λή» της νε­ο­λαίας στις πο­λι­τι­κές ε­ξε­λί­ξεις. Στις τά­ξεις της α­νή­κουν οι α­γω­νι­στές που τρα­γού­δη­σαν δυ­να­τά μέ­χρι να μα­τώ­σουν το «Bella Ciao».
06
12

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΨΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΩΝΗ

Τέσσερις τριαντάρηδες φίλοι από τη Μπολόνια, ο Ματία Σαντόνι, ο Ρομπέρτο Μορότι, η Τζούλια Τραπολόνι και ο Αντρέα Γκαρέφα εμπνεύστηκαν το Κίνημα της Σαρδέλας, που το αγκάλιασαν με ενθουσιασμό νέοι από όλη την Ιταλία, αλλά και νέοι Ιταλοί που μετανάστευσαν στο εξωτερικό, καθώς και μεγαλύτεροι σε ηλικία που είχαν κλειστεί στην απογοήτευσή τους. Στην περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια θα διεξαχθούν περιφερειακές εκλογές το Γενάρη και ο Ματέο Σαλβίνι έπρεπε να μιλήσει στις 14 Νοέμβρη στο στάδιο υπέρ της υποψήφιας της Λέγκας Λουτσία Μποργκοντζόνι. Οι τέσσερις νέοι δεν μπορούσαν να αποδεχτούν να μιλάει ο Σαλβίνι στην κόκκινη Μπολόνια χωρίς καμία αντίδραση από την πλευρά των δημοκρατικών πολιτών. «Θέλαμε να είμαστε έστω ένας παραπάνω από αυτούς», είπαν οι διοργανωτές. Το στάδιο όπου μίλησε ο Σαλβίνι έχει χωρητικότητα 5.570 ατόμων. Θα αρκούσε μια συγκέντρωση 6.000 ατόμων στην πλατεία. Άρχισε λοιπόν η καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το σύνθημα: «Καμία σημαία, κανένα κόμμα, καμία βρισιά. Δημιούργησε τη σαρδέλα σου και πάρε μέρος στην πρώτη ιχθυακή επανάσταση στην ιστορία». Στο ραντεβού λοιπόν της Πέμπτης, 14 Νοέμβρη, κατέφθασαν όχι 6.000, αλλά περίπου 15.000 Μπολονιέζοι, φέρνοντας ο καθένας μαζί του μια σαρδέλα από χαρτόνι. Δεν υπήρχε πια άλλος χώρος, ήταν πραγματικά στριμωγμένοι σαν σαρδέλες στην πλατεία. Ακολούθησαν η Μόντενα, το Σορέντο, το Παλέρμο, το Ρέτζιο Εμίλια, η Περούτζια, η Γένοβα, το Ρίμινι, η Νέα Υόρκη και η Μαρσάλα, από 18 έως 24 Νοέμβρη. Άλλες πόλεις ανακοινώνουν ότι προγραμματίζουν συγκεντρώσεις. Η Φλωρεντία, την 30η Νοέμβρη, το Τορίνο την 10η Δεκέμβρη, η Ρώμη τη 14η Δεκέμβρη.
22
12

ΙΤΑΛΙΑ: Ο ουρανός στο κεφάλι της

Στην Ιταλία, η υποχώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμβαδίζει με τη δεξιά στροφή της κοινωνίας. Δεν θα τολμούσε παλαιότερα η νεοφασιστική Forza Nuova να επιτεθεί με καπνογόνα στην έδρα της Ένωσης Αντιστασιακών, όπως δεν θα τολμούσε ο Δήμος της Βερόνα να εγκρίνει ψηφίσματα κατά του δικαιώματος των γυναικών στην έκτρωση. Οι ρατσιστικές επιθέσεις είναι συχνές και το διαδίκτυο πλημμυρίζει από μίσος, πρώτα για τις γυναίκες, έπειτα για τους μετανάστες, στη συνέχεια για τους εβραίους και τους ομοφυλόφιλους. Σε έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας αναφέρεται ότι «στην Ιταλία υπάρχει κατασταλτική διαχείριση των μεταναστών και επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα». Ο νόμος για την ασφάλεια, λέει η οργάνωση, περιέχει μέτρα που «βλάπτουν σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ατόμων που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση στην Ιταλία». Το 2018 οι αναγκαστικές εξώσεις εξακολούθησαν, πλήττοντας περισσότερο οικογένειες ρομά και ομάδες προσφύγων και μεταναστών, «χωρίς οι αρχές να τους προσφέρουν κατάλληλες εναλλακτικές στέγασης». Η «σκληρή γραμμή» που επιβάλλει η νέα κυβέρνηση στο θέμα των εξώσεων «κινδυνεύει να αυξήσει το 2019 τον αριθμό των άστεγων ατόμων και οικογενειών χωρίς εναλλακτικές λύσεις».
25
10

Το «Θηρίο»

Χρησιμοποιώντας ένα ειδικό λογισμικό με την κωδική ονομασία "Θηρίο", το επιτελείο Σαλβίνι υπό τη διεύθυνση του 45χρονου Λούκα Μορίσι, βετεράνου των επιχειρήσεων, ασχολείται σε 24ωρη βάση με την παρακολούθηση και επεξεργασία δεδομένων στα κοινωνικά δίκτυα επιλέγοντας συγκεκριμένα θέματα στα οποία "παρεμβαίνει" το αφεντικό τους, το οποίο κάνει κατά μέσον όρο δέκα αναρτήσεις την ημέρα στο Facebook και πολύ περισσότερες αναδημοσιεύσεις στο Twitter, το YouTube και το Instagram
18
10

Σε ποιον ανήκει το Κίνημα των Πέντε Αστέρων;

Ανήκει σε ένα άτομο και δεν είναι ο Μπέπε Γκρίλο ούτε ο Λουίτζι Ντι Μάιο. Η έρευνα της κεντροδεξιάς εφημερίδας Il Foglio ανέδειξε ότι ο Ντάβιντε Καζαλέτζιο μετατράπηκε στον ιδιοκτήτη του μεγαλύτερου ιταλικού κόμματος.
10
10

Ιταλία όπως Ελλάδα;

Ο πανικός αντανακλάται στις εφημερίδες. Πηχιαίοι τίτλοι, εγχώριοι και διεθνείς, που αναρωτιούνται αν η Ιταλία θα καταλήξει σαν την Ελλάδα. Θα αναγκαστεί η Ιταλία να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Κομισιόν ή θα εναντιωθεί και θα οδηγήσει την ευρωζώνη στη διάλυση; Οι πολιτικοί που ανήκουν στην κυβερνητική πλευρά, σχεδόν στην πλειοψηφία τους, δείχνουν να προσβάλλονται για τη σύγκριση με την Ελλάδα. «Είναι ποτέ δυνατόν; Εμείς είμαστε μεγάλοι, είμαστε δυνατοί, εμείς έχουμε άλλου είδους προβλήματα. Πώς τολμάνε να μας συγκρίνουν;». Όμως, δεν είναι μόνο η οικονομική πολιτική της Ιταλίας που αναστατώνει το σύμπαν. Η συμμαχία με τα ακροδεξιά στοιχεία της Ευρώπης προχωρά ακάθεκτη, ενώ η αριστερά φαίνεται να χάνει δυνάμεις.
24
09

Μαύρη συμμαχία από Δεξιά, ρατσιστές και φασίστες στην Ιταλία

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο Ματέο Σαλβίνι και η Τζόρτζια Μελόνι των φασιστοειδών «Αδελφών της Ιταλίας» συναντήθηκαν για να επιβεβαιώσουν ότι η προεκλογική συμφωνία της «Κεντροδεξιάς» όχι μόνο ισχύει ακόμη, αλλά και ότι στις επόμενες αναμετρήσεις για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 η Δεξιά, οι ρατσιστές και οι ακροδεξιοί θα κατεβούν ενωμένοι για να κατακτήσουν 7 τοπικές κυβερνήσεις και δεκάδες μεγάλους δήμους. “Σύντομα θα είμαστε στο πρωθυπουργικό μέγαρο”, τόνισε ικανοποιημένος ο Μπερλουσκόνι για την αποκαλούμενη ήδη “Συμφωνία των μπαμπάδων”, από τα γλυκά που προσέφερε στους συνδαιτυμόνες και συμμάχους του.
14
09

Πώς να διαλύσουμε τη ρητορική του Σαλβίνι

Η δεξιά του Σαλβίνι είναι η δεξιά της τριάδας Θρησκεία, Πατρίς, Οικογένεια, που αντιπαρατίθεται στην τριάδα των φιλελεύθερων δημοκρατιών, την ελευθερία, την ισότητα, την αδελφότητα. Για το λόγο αυτό, πέρα από το σταθερό γλείψιμο στην αστυνομία, υπόσχεται, ότι θα έχει στη διάθεσή της τα ηλεκτρικά πιστόλια, «για να είναι πιο καλοί, όχι για να είναι πιο κακοί». Πέρα από την εμμονή, που επαναλαμβάνεται σαν τραγουδάκι, για την επαναπροώθηση των μεταναστών, γεμάτη με fake news του τύπου «οι διακινητές έχουν καταλάβει ότι άλλαξε ο αέρας και ξεκινάνε με τις βάρκες ξεφούσκωτες», ο στόχος του Σαλβίνι είναι τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, οι κατακτήσεις των μεταρρυθμίσεων της δεκαετίας του '70.
28
07

Η νέα ιταλική κυβέρνηση: Ξύνεις τον λαϊκισμό και ξετρυπώνει ο νεοφιλελευθερισμός

Αυτό που λείπει από την Ιταλία είναι μια εναλλακτική, ενωτική και ικανή Αριστερά, που να είναι σε θέση να κάνει μια ισχυρή και πολυδιάστατη αντιπολίτευση στο κοινωνικό, πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, για να εμποδίσει κατά πρώτο λόγο τη μετατροπή της σημερινής κυβερνητικής συμμαχίας σε ένα πλήρως δεξιό καθεστώς. Που θα προστεθεί στην ομάδα του Βίσεγκραντ, μεταφέροντας ακόμη πιο δεξιά τον πολιτικό άξονα όλης της Ε.Ε. Το Μάιο θα ψηφίσουμε για την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Άλλη Ευρώπη με τον Τσίπρα έχει υποχρέωση, ευθυγραμμισμένη με το μανιφέστο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, να οδηγήσει στον σχηματισμό μιας εκλογική λίστας που να απαιτεί το τέλος της λιτότητας, να ξαναγράψουμε τις ευρωπαϊκές συμφωνίες και να αποφύγουμε τα κυριαρχικά και εθνικιστικά ολισθήματα, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να βοηθήσει στην οικοδόμηση των διαδικασιών για τον σχηματισμό ενός νέου πολιτικού υποκειμένου στη χώρα μας.
04
07

Η ξενοφοβική μετάλλαξη της Ιταλίας και της Ευρώπης

Οι αντιδράσεις στην ξενοφοβική πολιτική της Ιταλίας επαφίενται πλέον στην κοινωνία των πολιτών. 215 διανοούμενοι υπέγραψαν μια επιστολή (η συγκέντρωση υπογραφών συνεχίζεται), στην οποία η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Σαλβίνι – Ντι Μάιο καταγγέλλεται ως «αντισυνταγματική και αντίθετη με τα πιο στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα». Οι υπογράφοντες τονίζουν: «Στο μέλλον δεν θα παρακολουθούμε χωρίς να αντιταχθούμε με όλα τα ενδεχόμενα νόμιμα μέσα την επαναπροώθηση ανθρωπιστικών σκαφών, την απειλή «απογραφών» εθνικο-ρατσιστικού τύπου ή άλλα γεγονότα παρόμοιας σοβαρότητας. Καταγγέλλουμε ως εξίσου επικίνδυνο, αντισυνταγματικό και απαράδεκτο ολόκληρο τον ευρωπαϊκό πολιτικό άξονα ρατσιστικού και εθνικιστικού προσανατολισμού προς τον οποίο βλέπει ιδεολογικά αυτή η κυβέρνηση. Ανέκαθεν οι μεταναστευτικές ροές είναι φυσικές και ουσιώδεις για τις ανθρώπινες κοινωνίες. Ο σεβασμός της πολιτιστικής διαφορετικότητας, του δικαιώματος στο άσυλο και του δικαιώματος ένταξης, αρχών που κατακτήθηκαν στην Ευρώπη με την ήττα του ναζισμού και του φασισμού, είναι ο μοναδικός δρόμος που είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί και να διανυθεί, φυσικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζητάμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να απαγορεύσει ως αντισυνταγματικό κάθε μέτρο που εμπνέεται από εθνικές-ρατσιστικές διακρίσεις ή που βλάπτει το δικαίωμα στο άσυλο». Το κείμενο με τις υπογραφές θα αποσταλεί στον Σέρτζιο Ματαρέλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι αξιέπαινες κινήσεις αυτού του είδους, όμως, δεν επαρκούν για να αναστρέψουν τον εκφασισμό της κοινωνίας, για τον οποίο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η αριστερά της Ιταλίας, μια αριστερά με έλλειμμα στόχων, χωρίς ενωτική διάθεση και με εμφανές έλλειμμα ηγεσίας.
  • 1
  • 2