Ανοιχτή Πόλη

21
04

Παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας

Εί­ναι προ­φα­νές ό­τι ό­λες αυ­τές οι πα­ρεμ­βά­σεις, με τον τρό­πο που γί­νο­νται, δεν δη­μιουρ­γούν κα­μία αι­σιο­δο­ξία για βελ­τίω­ση των συν­θη­κών στην πό­λη μας. Μέ­χρι τώ­ρα, κα­μία δη­μο­τι­κή αρ­χή δεν έ­χει α­ντι­με­τω­πί­σει την πό­λη ως έ­να σύ­στη­μα που χρειά­ζε­ται συ­νο­λι­κό σχε­δια­σμό, ώ­στε να εί­ναι λει­τουρ­γι­κό. Η Ανοι­χτή Πό­λη έ­δι­νε πά­ντα στο πρό­γραμ­μά της με­γά­λη ση­μα­σία στο κέ­ντρο της Αθή­νας, ό­πως και σε ό­λες τις γει­το­νιές της πό­λης. Η πρό­τα­σή μας εί­χε πά­ντα στη βά­ση της ό­τι πρώ­τα θα πρέ­πει το κέ­ντρο να κερ­δί­σει τους κα­τοί­κους του, με ε­νί­σχυ­ση της κα­τοι­κίας και έ­λεγ­χο των χρή­σεων γης. Χω­ρίς κα­τοί­κους κα­μία πό­λη δεν έ­χει μέλ­λον.
07
01

Η νέα εποχή της Αθήνας

Η Αθήνα βρίσκεται στο κατώφλι όχι απλώς μιας νέας χρονιάς, αλλά μιας νέας εποχής. Ο επόμενος χρόνος θα δείξει αν η πόλη θα προχωρήσει ή αν θα μείνει πίσω, χάνοντας ακόμα μια ευκαιρία. Η κρίση έχει αφήσει την Αθήνα πληγωμένη βαριά. Η ζωή είναι πια πολύ δύσκολη για τις αθηναίες και τους αθηναίους. Οι υποδομές και οι υπηρεσίες υπολειτουργούν, η εικόνα της πόλης είναι παρακμιακή, οι δημότες νιώθουν ότι δεν έχουν πια τίποτα να περιμένουν από τη δημαρχία, ότι ο Δήμος είναι απών. Μπορεί η κρίση να είναι βαθιά, η κατάσταση όμως της πόλης δε χρειαζόταν να είναι τόσο θλιβερή. Ο δήμαρχος Καμίνης βρίσκεται εγκατεστημένος στην πολυθρόνα του εδώ και οκτώ χρόνια, ασφαλώς και γνωρίζει τα προβλήματα της πόλης, ασφαλώς και πρέπει να έχει την εμπειρία να τα αντιμετωπίσει, ο Δήμος έχει κονδύλια, οπότε αναρωτιέται κανείς τι συμβαίνει. Γιατί η πόλη είναι τόσο βρόμικη και σκοτεινή; Γιατί δεν κάνει κάτι ο Δήμος για προβλήματα όπως το κυκλοφοριακό-συγκοινωνιακό; Γιατί οι δημότες νιώθουν ότι, παρ’ ότι διαμαρτύρονται, κανείς δεν τους ακούει; Γιατί τα δημοτικά τέλη είναι πολύ υψηλά;
11
11

Η Ανοιχτή Πόλη παρεμβαίνει

Η Αθήνα, η μεγαλύτερη πόλη της χώρας χτυπήθηκε πολύ σκληρότερα στα χρόνια της κρίσης από άλλες περιοχές. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να είναι άμοιρη ευθυνών η τωρινή διοίκηση του δήμου. Η παράταξη της Ανοιχτής Πόλης, με δεδομένη την αναντίστοιχα προς το αποτέλεσμα των εκλογών μεγάλη εκπροσώπηση του τωρινού δημάρχου στο δημοτικό συμβούλιο, παρεμβαίνει συνεχώς και δίνει τους αγώνες της προκειμένου να καλυτερέψει τη ζωή των κατοίκων της Αθήνας.