Macro

Υπερψηφίστηκε τροπολογία για την αντιμετώπιση των εμβολίων COVID-19 ως δημόσιων αγαθών

Στήριξη της τροπολογίας από τις προοδευτικές δυνάμεις του Ευρωκοινοβουλίου – Σύσσωμη η ευρωομάδα της ΝΔ αρνήθηκε να υπερψηφίσει επιλέγοντας την Αποχή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υπερβούν τους φραγμούς και τους περιορισμούς που απορρέουν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία παραγωγή εμβολίων και η έγκαιρη διανομή τους σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους ανθρώπους»

Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 8-11 Μαρτίου στις Βρυξέλλες σημαντική τροπολογία του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρη Παπαδημούλη, και του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Κώστα Αρβανίτη, αναφορικά με τα εμβόλια για τον COVID-19 και την αντιμετώπισή τους ως δημόσια αγαθά.

Η τροπολογία υπερψηφίστηκε με 291 υπέρ, 195 κατά και 204 αποχές, και με την στήριξη των προοδευτικών δυνάμεων του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ όλοι οι ευρωβουλευτές της ΝΔ αρνήθηκαν να την υπερψηφίσουν, επιλέγοντας την Αποχή <- LINK. Η ενιαία στάση των ευρωβουλευτών της ΝΔ προκαλεί αν μη τι άλλο αρνητική εντύπωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το αυταπόδεικτα θετικό περιεχόμενο της τροπολογίας τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα. Πέραν των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, την τροπολογία υπερψήφισαν επίσης οι δύο ευρωβουλευτές του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης και Εύα Καϊλή.

Στην ψηφοφορία της Ολομέλειας, σχετικά με την έκθεση με θέμα: «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υπερβούν τους φραγμούς και τους περιορισμούς που απορρέουν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία παραγωγή εμβολίων και η έγκαιρη διανομή τους σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους ανθρώπους».

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «τονίζει ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη και για την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών ανάκαμψης», εκφράζοντας παράλληλα την ιδιαίτερη ανησυχία του «για τις σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής και παράδοσης».

 

Επισυνάπτεται η τροπολογία που υπερψηφίστηκε:

Τροπολογία <NumAm>2</NumAm>

<RepeatBlock-By><By><Members>Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão</Members>

<AuNomDe>{The Left}εξ ονόματος της Ομάδας The Left</AuNomDe>

</By></RepeatBlock-By>

<TitreType>Report</TitreType> A9-0026/2021

<Rapporteur>Lina Gálvez Muñoz</Rapporteur>

<Titre>Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021</Titre>

<DocRef>(2020/2244(INI))</DocRef>

<DocAmend>Πρόταση ψηφίσματος</DocAmend>

<Article>Παράγραφος 34 α (νέα)</Article>


Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
34α. τονίζει ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη και για την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών ανάκαμψης· χαιρετίζει την ανάπτυξη εμβολίων κατά της COVID-19, αλλά ανησυχεί ιδιαίτερα για τις σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής και παράδοσης· ζητεί, τα εμβόλια κατά της COVID-19 να αντιμετωπίζονται στην πράξη ως δημόσια αγαθά εγγυημένα για όλους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υπερβούν τους φραγμούς και τους περιορισμούς που απορρέουν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία παραγωγή εμβολίων και η έγκαιρη διανομή τους σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους ανθρώπους·

 

Αναλυτικά τα ονομαστικά αποτελέσματα:

 

232. A9-0026/2021 – Lina Gálvez Muñoz – Am 2 10/03/2021 22:23:24.143

 

ECR: Lundgren, Stegrud, Weimers

 

ID: Adinolfi Matteo, Baldassarre, Basso, Beck, Berg, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Grant, Haider, Krah, Kuhs, Limmer, Lizzi, Mayer, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

 

NI: Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Sonneborn

 

PPE: Casa, Franssen, Metsola

 

Renew: Andrews, Bilbao Barandica, in `t Veld, Kelleher, Rafaela

 

S&D: Agius Saliba, Aguilera, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Bischoff, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Cutajar, De Castro, Durá Ferrandis, Fajon, Fernández, Ferrandino, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Mebarek, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schieder, Schuster, Sidl, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Van Brempt, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

 

The Left: Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Hazekamp, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

 

Verts/ALE: Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D`Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O`Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

 

ECR: Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

 

ID: Androuët, Annemans, Bardella, Bay, Beigneux, Bilde, Bruna, Collard, De Man, Garraud, de Graaff, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Madison, Mariani, Mélin, Olivier, Pirbakas, Rivière, Rougé, Vandendriessche

 

NI: Bocskor, Deli, Deutsch, Gál, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kósa, Lagos, Rookmaker, Schaller-Baross, Tóth, Trócsányi, Uspaskich, Zullo

 

PPE: Benjumea Benjumea, Gieseke, Hansen, Kokalari, Lega, Lexmann, Morano, Polfjärd, Tajani, Tobé, Warborn, Weiss, Wiseler-Lima

 

Renew: Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Botoş, Cañas, Charanzová, Christensen, Cioloş, Cseh, Danti, Dlabajová, Donáth, Eroglu, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Groothuis, Grošelj, Hahn Svenja, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, Karlsbro, Katainen, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen

Pîslaru, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Toom, Torvalds, Tudorache, Vautmans, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner

 

S&D: Beňová, Bergkvist, Danielsson, Fritzon, Fuglsang, Grapini, Guteland, Incir, Kumpula-Natri, Marques Pedro, Pizarro, Schaldemose, Vind

 

 

ECR: Fragkos

 

ID: Hakkarainen, Huhtasaari

 

NI: Kolakušić, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Sinčić, Uhrík

 

PPE: Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Gahler, García-Margallo y Marfil, Glavak, González Pons, Halicki, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

 

Renew: Bijoux, Boyer, Brunet, Canfin, Chabaud, Chastel, Cicurel, Decerle, Durand, Farreng, Gozi, Grudler, Guetta, Hayer, Joveva, Karleskind, Keller Fabienne, Loiseau, Ries, Riquet, Séjourné, Tolleret, Trillet-Lenoir, Vedrenne, Yon-Courtin, Zacharopoulou

 

S&D: Ameriks, Barley, Cimoszewicz, Crețu, Engerer, Ertug, González Casares, Manda, Matić, Mavrides, Silva Pereira, Ujhelyi

Πηγή: ΣΥΡΙΖΑ