Macro

Χαράλαμπος Κασίμης: Τέσσερις πυλώνες ενός νέου παραγωγικού μοντέλου

Η Νέα Αριστερά προτείνει ένα μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης στο πλαίσιο μιας αντίληψης ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της Θεσσαλίας που θα δίνει έμφαση στην αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες, στη συγκράτηση του πληθυσμού, στην ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού, στη θωράκιση της ανθεκτικότητας των υποδομών και των τοπικών οικοσυστημάτων και στον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας προς όφελος του παραγωγού.
 
Η πρότασή μας βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες στρατηγικών προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων, που αναφέρονται:
 
Πρώτον, στην ποιοτική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική αναβάθμιση του μοντέλου της μαζικής παραγωγής των εμπορεύσιμων αγροτικών προϊόντων, όπου η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων είναι και εφικτές και επιτακτικές (βαμβάκι και άλλες πρωτεϊνούχες καλλιέργειες) και θα συνοδεύονται από την ενίσχυση της κάθετης ολοκλήρωσης των παραγωγικών, διατροφικών συστημάτων με ισχυρές αγροσυνέργειες και διακλαδικές συνδέσεις που θα παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία.
 
Δεύτερον, στη γεωργία εντατικού μοντέλου, με βάση την παραγωγή προϊόντων έντασης κεφαλαίου και εργασίας (θερμοκήπια, κηπευτικά) και δενδρωδών καλλιεργειών (όπως τα οπωροφόρα και ακρόδρυα) στη βάση μιας πολιτικής αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και στροφής στην επανατοπικοποίηση της παραγωγής, στην ενίσχυση των προϊόντων ποιότητας, ταυτότητας, οργανικής γεωργίας, με βραχείες αλυσίδες αξίας, χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, λειτουργικές διακλαδικές συνδέσεις και προέκταση μέχρι τη γαστρονομία και τον τουρισμό.
 
Τρίτον, στην ενίσχυση της κτηνοτροφίας, με το βάρος στην αιγοπροβατοτροφία και την τυροκομία, και δευτερευόντως την αγελαδοτροφία, με τη στήριξη ενός ειδικού τομεακού προγράμματος. Στην κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίος ο ανασχεδιασμός της πολιτικής σχετικά με το είδος των κτηνοτροφικών φυτών και με την αναγκαία μείωση της χρήσης υδάτινων πόρων.
 
Τέταρτον, σε ένα σχέδιο ανάπτυξης της υπαίθρου στη βάση ενός νέου οράματος, κατά τα πρότυπα του σχεδίου της οικολογικής μετάβασης και δημογραφικής ανανέωσης της Ισπανίας, που θα ενσωματώνει την πράσινη μετάβαση, τη δημογραφική ανανέωση, την προοπτική μιας νεωτερικής «αγροτικής αντιστροφής» αστικού πληθυσμού προς τον αγροτικό χώρο.
 
Οι δυνατότητες που δίνει η νέα στρατηγική της Ε.Ε. και η τάση αύξησης της διεθνούς ζήτησης για προϊόντα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και προϊόντα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού, όπως τα δημητριακά, τα φρούτα και τα φρέσκα λαχανικά, το λάδι και οι ελιές, μπορούν, υπό συνθήκες, να διευρύνουν τις προοπτικές ανάπτυξης του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας και της Θεσσαλίας σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας του – από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τη γαστρονομία.
 
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής εξασφαλίζεται και η χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου.
 
Η προώθηση αυτής της στρατηγικής βασίζεται στη δημιουργία ενός τύπου παραγωγού που θα είναι νέος, εκπαιδευμένος, καινοτόμος, εξωστρεφής, ενταγμένος σε συλλογική μορφή οργάνωσης, που θα σέβεται το περιβάλλον, θα παράγει πιστοποιημένα και ασφαλή προϊόντα και, με την κατάλληλη επιστημονική, διοικητική και πολιτική υποστήριξη, θα μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις της νέας εποχής.
 
Ο Χαράλαμπος Κασίμης είναι ομότιμος καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υποψήφιος ευρωβουλευτής Νέας Αριστεράς